4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (i) bendinde, 21/07/1983 tarih ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon ve konservasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları, anılan Kanun’un…

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, TCK m. 23’te düzenlenmiş ve, “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.” denilmiştir.Görüldüğü üzere neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçun iki şekli vardır. İlki fiilin kastedilenden daha ağır neticenin oluşmasına sebebiyet verilmesi;…

RÜŞVET SUÇUNA TEŞEBBÜS

  • 22 Şubat 2021
  • sahinatakan
  • Genel

Rüşvet suçuna teşebbüsün mümkün olup olmadığına bakmak için öncelikle şu hususların açıklanması gerekir: 1) Rüşvet suçunun düzenlendiği TCK m. 252’nin 3. fıkrasına bakıldığında, “Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.” denilmiştir. TCK m. 252’de düzenlenen rüşvet suçuna göre, rüşvet anlaşmasının yapılmasıyla birlikte suç tamamlanacağını, yararın sağlanması ile birlikte sona ereceğini düşünenlerdenim. Yani,…

GİRİŞ             Şirket veya kooperatiflerin, mevcut durumları, yaptıkları işler konusunda yanlış bilgi vermesi neticesinde, bu bilgilere güvenen kişiler zarara uğrayabilmektedir. Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgileri veren kimselerin eylemleri teknik anlamda dolandırıcılık kapsamında da girmediğinden, “şirket veya kooperatif hakkında yanlış bilgi” suçu düzenlenmiştir.             Çalışmamızda söz konusu suçun açıklamasını yapmaya çalışacağız. I. ŞİRKET VEYA KOOPERATİF…

GİRİŞ İnsanı insan yapan birçok değeri hiçe sayıp, onu obje konumuna düşüren işkence, bireyi kendi gözünde değersiz kılmakta, onu aşağılamaktadır. Şüpheli veya sanıktan delile ulaşan sistemlerin vazgeçilmezi haline gelen işkence ile insan hakları hiçe sayılmaktadır. AİHS m. 3’te düzenlenen işkence yasağı için, “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi…

ÇEVRE VE İDARİ YAPTIRIMLAR

  • 5 Ağustos 2020
  • sahinatakan
  • Genel

GİRİŞ             Zaman içerisinde insan, çevreye verdiği zararın farkına varmış ve çevreyi korumak adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bundaki amacın, özellikle sanayileşme ile çevreye verilen zararın bir nebze önüne geçmek; doğadaki diğer canlıları, özellikle hayvanların ve bitkilerin korunmasını sağlamak; şehirlerin düzenli görünmesini ile insan huzurunu sağlamak olduğu söylenebilir.             Bu çalışmada, Türk hukukunda çevrenin korunmasını amaçlayan…

Mağdur tarafından elde edilen ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak baştan belirtmek gerekir ki ister yetkili makamlar, isterse bizzat mağdur tarafından elde edilsin; başkaca delillerle desteklenmediği takdirde elde edilen ses kayıtlarının mahkûmiyet hükmü için yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Anayasa Mahkemesi’nin 19.08.1971 tarihli kararında, “Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o…

Bir devlet, başka bir devletin yargılayacağı veya cezasını infaz edeceği suçluya sığınak olmamalıdır. Devletlerin çıkarları ve adaletin gerekleri bu kurumu zorunlu kılmaktadır. İade, bir ülkede suç işleyen bir kişinin o ülkede cezalandırılmamak için kaçması halinde, gittiği ülkede cezasız kalmaması için iki ülke arasında varılan anlaşma gereği, kişinin suçu işlediği ülkeye ya yargılanması ya da cezasının…

Aile İçi Şiddet Mağdurları

  • 9 Temmuz 2020
  • sahinatakan
  • Genel

Aile içi şiddet: Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; ekonomik, cinsel isteklerin tatmini, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkol tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkan; bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle, acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren; toplumsal…

TCK m. 61/3’te, “Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.” denilmiştir. Gerçekten de kanun koyucu kimi hallerde suçun işleniş biçimini unsur veya nitelikli hal olarak dikkate almıştır. Söz konusu hallerde, unsur ya da nitelikli hal olarak yasada belirtilen durumlar, bir de örneğin suçun işleniş şekli kapsamında…