Mağdur tarafından elde edilen ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak baştan belirtmek gerekir ki ister yetkili makamlar, isterse bizzat mağdur tarafından elde edilsin; başkaca delillerle desteklenmediği takdirde elde edilen ses kayıtlarının mahkûmiyet hükmü için yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Anayasa Mahkemesi’nin 19.08.1971 tarihli kararında, “Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o…

Bir devlet, başka bir devletin yargılayacağı veya cezasını infaz edeceği suçluya sığınak olmamalıdır. Devletlerin çıkarları ve adaletin gerekleri bu kurumu zorunlu kılmaktadır. İade, bir ülkede suç işleyen bir kişinin o ülkede cezalandırılmamak için kaçması halinde, gittiği ülkede cezasız kalmaması için iki ülke arasında varılan anlaşma gereği, kişinin suçu işlediği ülkeye ya yargılanması ya da cezasının…

Aile İçi Şiddet Mağdurları

  • 9 Temmuz 2020
  • sahinatakan
  • Genel

Aile içi şiddet: Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; ekonomik, cinsel isteklerin tatmini, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkol tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkan; bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle, acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren; toplumsal…

TCK m. 61/3’te, “Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.” denilmiştir. Gerçekten de kanun koyucu kimi hallerde suçun işleniş biçimini unsur veya nitelikli hal olarak dikkate almıştır. Söz konusu hallerde, unsur ya da nitelikli hal olarak yasada belirtilen durumlar, bir de örneğin suçun işleniş şekli kapsamında…