Öncelikle arama ve olay yeri incelemesinin kısa bir açıklaması daha sonrasında ise bu iki kavramın birbiri ile kıyaslaması yapılacaktır. Arama: birden çok temel hak ve özgürlüğe müdahaleyi gerekli kılan bir koruma tedbiridir. Arama ile konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine, vücut bütünlüğüne ve kişi özgürlüğüne müdahale edilebilmektedir.Arama kavramı CMK’da düzenlenmiştir. Bununla birlikte AY. m. 21’de belirtilen…

Müdafi Nedir? Müdafi: Suç işlediği sanılan kişinin, ona yüklenen suçu işlemediğini veya iddia edildiğinden daha az cezayı hak ettiğini yahut fiilin hukuka aykırı olmadığı ya da bazı kanuni nedenlerle cezalandırılmaması gerektiğini yetkili organ önünde ileri sürmek şeklinde tanımlanabilecek olan savunma faaliyetini kanunlara göre üzerine alan ve soruşturmayı yürüten, resmi organlar önünde bunu gerçekleştiren, işi sebebiyle…

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, TCK m. 23’te düzenlenmiş ve, “Bir fiilin, kastedilenden daha ağır veya başka bir neticenin oluşumuna sebebiyet vermesi halinde, kişinin bundan dolayı sorumlu tutulabilmesi için bu netice bakımından en azından taksirle hareket etmesi gerekir.” denilmiştir.Görüldüğü üzere neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçun iki şekli vardır. İlki fiilin kastedilenden daha ağır neticenin oluşmasına sebebiyet verilmesi;…

TCK m. 30/3’te (3) Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlere ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düşen kişi, bu hatasından yararlanır” denilmişitr.  Mantıken kaçınılmaz hataya düşen kişinin kast ve taksiri ortadan kalkacağından, kusurlu davranışından da söz edilemeyecektir. Böylece fail cezalandırılamayacaktır. Ancak maddedeki esas sorun, kaçınılmaz hatanın ne demek olduğunun net olarak açıklanmamasıdır.  Bir diğer…

Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olabilmesi için aşağıda yer alan şartların var olması gereklidir. Bunlar; Tıbbi müdahalenin, tıp mesleğini icraya yetkili kişiler tarafından uygulanması:  Tıbbi müdahalenin bireyler üzerinde yaratabileceği muhtemel olumsuz etkiler dolayısıyla, tıbbi müdahale yetkisi sadece sağlık personeline (esas itibarıyla hekime) verilmiştir. Böylece bireyin ve dolayısıyla da toplumun korunması amaçlanmıştır. Aydınlatılmış hastanın rızası:Tıbbi müdahalenin hukuka…