ÇEVRE VE İDARİ YAPTIRIMLAR

  • 5 Ağustos 2020
  • sahinatakan
  • Genel

GİRİŞ             Zaman içerisinde insan, çevreye verdiği zararın farkına varmış ve çevreyi korumak adına girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bundaki amacın, özellikle sanayileşme ile çevreye verilen zararın bir nebze önüne geçmek; doğadaki diğer canlıları, özellikle hayvanların ve bitkilerin korunmasını sağlamak; şehirlerin düzenli görünmesini ile insan huzurunu sağlamak olduğu söylenebilir.             Bu çalışmada, Türk hukukunda çevrenin korunmasını amaçlayan…

Mağdur tarafından elde edilen ses kayıtlarının delil olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Ancak baştan belirtmek gerekir ki ister yetkili makamlar, isterse bizzat mağdur tarafından elde edilsin; başkaca delillerle desteklenmediği takdirde elde edilen ses kayıtlarının mahkûmiyet hükmü için yeterli olmadığını düşünmekteyiz. Anayasa Mahkemesi’nin 19.08.1971 tarihli kararında, “Ses alma alanındaki ilerleme ve gelişmeler bugün o…

Bir devlet, başka bir devletin yargılayacağı veya cezasını infaz edeceği suçluya sığınak olmamalıdır. Devletlerin çıkarları ve adaletin gerekleri bu kurumu zorunlu kılmaktadır. İade, bir ülkede suç işleyen bir kişinin o ülkede cezalandırılmamak için kaçması halinde, gittiği ülkede cezasız kalmaması için iki ülke arasında varılan anlaşma gereği, kişinin suçu işlediği ülkeye ya yargılanması ya da cezasının…

Aile İçi Şiddet Mağdurları

  • 9 Temmuz 2020
  • sahinatakan
  • Genel

Aile içi şiddet: Çocuk, eş, eski eş, yakın akrabalar gibi aile bireyleri arasında gerçekleşen; ekonomik, cinsel isteklerin tatmini, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkol tüketimi gibi nedenlerle ortaya çıkan; bireyin, fiziksel, cinsel, ekonomik veya psikolojik zarar görmesiyle, acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren; toplumsal…

TCK m. 61/3’te, “Birinci fıkrada belirtilen hususların suçun unsurunu oluşturduğu hallerde, bunlar temel cezanın belirlenmesinde ayrıca göz önünde bulundurulmaz.” denilmiştir. Gerçekten de kanun koyucu kimi hallerde suçun işleniş biçimini unsur veya nitelikli hal olarak dikkate almıştır. Söz konusu hallerde, unsur ya da nitelikli hal olarak yasada belirtilen durumlar, bir de örneğin suçun işleniş şekli kapsamında…

GİRİŞ             “Hapis” kelimesinin dahi başlı başına iç karartıcı olduğu bir gerçektir. Çoğu kişi o ortamı hayatında hiç görmemiş olmasına rağmen, hapse düşmekten korkar. Hatta hapis ortamında başına kötü şeylerin gelebileceğini düşünür. Tüm bunlarla birlikte, bir kez bile adli sicile yazılan hapis cezası kişi için ömrünün sonuna kadar zorluk çıkarabilmektedir.             Ayrıca, bilindiği üzere fail…

GİRİŞ Kişinin sahip olduğu şeylerin parasal bir karşılığı varsa, bu durum o kişinin ekonomik gücünü oluşturur. Kişi, genel olarak ekonomik gücünün artması ile doğru orantılı olarak kültürlenir, daha elit bir çevrede yaşar, iyi bir eğitim alır ve dolayısıyla bilgi ve görgü düzeyi de artar.             Ancak ekonomik düzey ile suç işleyip işlememenin kesin bir şekilde…

SUSMA HAKKI

  • 3 Şubat 2020
  • sahinatakan
  • Genel

I. GENEL OLARAK SUSMA HAKKI “Susma”[1], kişinin konuşmaması veya konuşmaktan çekindiği hali ifade eden bir durumdur.[2] Ceza muhakemesinde “susma” ise temel bir hak olarak görülmektedir. Susma veya sessiz kalma olarak da ifade edilen bu hak ile suç şüphesi altında bulunan kişinin, bu suç ile ilgili olarak sessiz kalma tercihine devletin soruşturma veya kovuşturma makamlarını işgal…

Seri muhakeme usulünde, muhakeme sürecinin kısaltılması amaçlansa da; her şeyden önce belirmek gerekir ki, bu usulün uygulanabilmesi için şüphelinin onayının alınması gerekir. Yani şüpheli önündeki yollardan birini seçecektir… Bu girişten sonra, seri muhakeme usulü ile ilgili olduğunu düşündüğüm birtakım ceza muhakemesi ilkelerini incelemek gerektiği kanaatindeyim.  1. Hukuk devleti ilkesi: Bu ilke ile insan haklarının gerçekleştirilmesi,…

Öncelikle arama ve olay yeri incelemesinin kısa bir açıklaması daha sonrasında ise bu iki kavramın birbiri ile kıyaslaması yapılacaktır. Arama: birden çok temel hak ve özgürlüğe müdahaleyi gerekli kılan bir koruma tedbiridir. Arama ile konut dokunulmazlığına, özel hayatın gizliliğine, vücut bütünlüğüne ve kişi özgürlüğüne müdahale edilebilmektedir.Arama kavramı CMK’da düzenlenmiştir. Bununla birlikte AY. m. 21’de belirtilen…